knisperboek.nl

Unieke Babykado"s

Algemene voorwaarden Yourkidding

Artikel 1 – Toepasselijkheid en Definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yourkidding en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Yourkidding en de Consument.
1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
”Bedenktijd” de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
“Consument” de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Yourkidding;
“Duurzame gegevensdrager” elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
“Herroepingsrecht” de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
“Overeenkomst” een overeenkomst waarbij in het kader van een door Yourkidding georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten;
“Product” de producten zoals aangeboden door Yourkidding op haar website, inclusief maar niet uitsluitend gepersonaliseerde knisperboekjes en/of gepersonaliseerde knisperkaarten;
“Techniek voor communicatie op afstand” middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Yourkidding gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
“Voucher” een voucher met een tegoed van € 6,75, € 13,50 en € 18,45 die de consument kan kopen en binnen een periode van één (1) jaar na aankoop van de voucher kan inwisselen voor een product zoals aangeboden door Yourkidding;
“Yourkidding” de eenmanszaak Yourkidding, gevestigd te Amsterdam, info@yourkidding.nl en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34336426;

Artikel 2 – Orders
2.1 Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door Yourkidding. Enkel bij aanvaarding door Yourkidding via een orderbevestiging wordt de overeenkomst gesloten.
2.2 Yourkidding behoudt zich het recht voor om alle orders volledig of gedeeltelijk te verwerpen of om een maximum orderbedrag toe te passen.

Artikel 3 – Prijzen en Betaling
3.1 De prijzen die worden aangegeven op de website zijn inclusief BTW. Transport- en administratiekosten (indien van toepassing) komen bovenop de prijs die op de website wordt vermeld. De prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van prijswijzigingen, maar deze zullen geen invloed hebben op orders voor Producten of Vouchers geplaatst voor de datum van de wijziging .
3.2 Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door Yourkidding beschikbaar wordt gemaakt (“Betalingsdienst”). Om orders te plaatsen en de Betalingsdienst te gebruiken, dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur- en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om de order af te ronden.
3.3 Indien, voor wat voor reden dan ook , inning via de Betalingsdienst niet slaagt, dan zal Yourkidding u per post een factuur toezenden voor het verschuldigde bedrag, welke per cheque, postcheque of creditcard binnen 15 dagen na de factuurdatum betaald dient te worden.

Artikel 4 – Aflevering en verlies risico
4.1 Yourkidding streeft ernaar het Product of de Voucher binnen 30 dagen na aanvaarding van de order af te leveren of te activeren. Indien verschillende Producten of Vouchers worden besteld, behoudt Yourkidding zich het recht voor om ieder Product of de Voucher apart af te leveren of te activeren.
4.2 Producten of Vouchers worden hetzij afgeleverd aan uw afleveringsadres of uw bezit, hetzij elektronisch. Het risico van verlies of schade aan de Producten of Vouchers gaat op u over op het moment waarop de Producten of Vouchers aan u worden afgeleverd.
4.3 Indien u weigert of verzuimt om het Product of de Voucher in ontvangst te nemen, behoudt Yourkidding zich het recht voor om de redelijke kosten van het opslaan van de Producten of Vouchers aan u te door te rekenen tot aan het moment dat wel afgeleverd kan worden.
4.4 Indien de aflevering mislukt om een reden buiten Yourkiddings controle om, behoudt Yourkidding zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen en de betaalde sommen terug te betalen.
4.5 Indien Yourkidding per ongeluk een Product of Voucher aan u aflevert, dient u Yourkidding onmiddellijk per e-mail via info@yourkidding.nl op de hoogte te stellen van deze fout en dient u, op Yourkiddings verzoek, onmiddellijk zorg te dragen voor de retournering van het Product of de Voucher (waarvan de kosten gedragen zullen worden door Yourkidding).
4.6 Aanvaarding van een niet-besteld Product of Voucher ontheft u niet van aanvaarding en betaling van het Product of de Voucher dat u oorspronkelijk had besteld, tenzij u dit anderszins bent overeen gekomen met Yourkidding.
4.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.8 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Yourkidding het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.9 Indien levering van een besteld Product of Voucher onmogelijk blijkt te zijn, zal Yourkidding zich inspannen om een vervangend Product of Voucher beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product of Voucher wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Yourkidding.
4.10 Yourkidding is niet aansprakelijk voor drukfouten op haar Producten of Vouchers, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de Consument. Ditzelfde geldt voor alle door de Consument opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van Producten
5.1 Bij de aankoop van Producten is de Consument niet gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Overeenkomst te ontbinden. De Productenzoals aangeboden door Yourkidding zijn van dusdanige persoonlijke aard dat artikel 7:46d onder 4 sub 2 BW van toepassing is en dat daarmee het herroepingsrecht van de Consument is komen te vervallen.

Let op: de Producten van Yourkidding worden op maat (per stuk) gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk om uw bestelling te retourneren. Als de bestelling niet goed uitgevoerd is, vernemen wij dat graag via onze helpdesk.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van Vouchers
6.1 Bij de aankoop van de Voucher is de Consument gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Overeenkomst te ontbinden gedurende viertien (14) dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Het aankoopbedrag zal door Yourkidding aan de Consument worden geretourneerd binnen vijftien (15) dagen na de herroeping
6.2 Indien u ervoor kiest de Overeenkomst voor de Voucher op te zeggen, dient u tijdens de veertien (14) dagen volgend op de aflevering van de Voucher per email (info@yourkidding.nl) contact op te nemen met Yourkidding.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom
7.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Yourkidding zich de rechten en bevoegdheden voor die Yourkidding toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de Yourkidding tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Yourkidding, ongeacht of deze aan de Consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Alle door Yourkidding eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere producten, zijn uitsluitend bestemd om door de Consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Yourkidding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
7.4 Yourkidding behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.5 De gegevens, afbeeldingen en andere materialen vermeldt op de website van Yourkidding is eigendom van Yourkidding en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van yourkidding.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
8.1 Yourkidding garandeert niet en kan niet garanderen dat de Producten of Vouchers volledig foutloos functioneren of dat alle geleverde informatie altijd juist is.
8.2 Yourkidding biedt een beperkte garantie dat de Producten onder normaal gebruik vrij zal zijn van fabricage- en materiaalfouten (“Gebreken”) gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum waarop het Product werd aangekocht, of vanaf de aankoopdatum tot de datum waarop u één van de Algemene Voorwaarden niet nakomt, wat ook de kortere periode is (“Garantieperiode”). Gedurende de Garantieperiode zal het Product door Yourkidding worden vervangen of gerepareerd (“Beperkte Garantie”) zonder onderdeel- of arbeidskosten voor u. Indien het Product wordt gerepareerd nadat de Garantieperiode is verstreken, zal de Garantieperiode voor de reparatie drie (3) maanden na de reparatiedatum komen te vervallen. Deze garantie betreft niet de Vouchers.
8.3 De Beperkte Garantie geldt niet voor normale slijtage, geldt niet indien het Product wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door Yourkidding is geautoriseerd, en dekt niet schade veroorzaakt door: verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, veronachtzaming of verkeerde toepassing.
8.4 Yourkidding levert geen garanties met betrekking tot de Producten bovenop de Beperkte Garantie zoals vermeld in dit artikel 8. In het bijzonder, en voorzover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekt Yourkidding de Producten “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN”, en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Producten, en de levering of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie en gerelateerde inhoud door middel van de Producten of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Producten. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of niet-inbreukmakendheid met betrekking tot de Producten. Deze uitsluiting geldt niet voor (i) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot eigendom en (ii) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot overeenstemming met de omschrijving.
8.5 Om aanspraak te kunnen maken op de Beperkte Garantie dient u gedurende de Garantieperiode contact op te nemen met Yourkidding per e-mail via info@yourkidding.nl om het Gebrek uit te leggen. U dient het Product, inclusief een beschrijving van het Gebrek, zo snel mogelijk na het melden van het Gebrek te retourneren aan het adres dat door Yourkidding zal worden verstrekt. Indien Yourkidding bepaalt dat een andere procedure tot teruggave gevolgd moet worden dient u daaraan mee te werken.
8.6 Deze Beperkte Garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die u wordt gegeven en wordt u geboden in plaats van enige andere uitdrukkelijke garanties of vergelijkbare verplichtingen (indien van toepassing) gedaan door middel van advertenties, documentatie, verpakking of andere vormen van communicatie.
8.7 De bepalingen uit dit artikel 8 hebben geen invloed op uw wettelijke rechten die het toepasselijke recht met betrekking tot de verkoop van goederen aan consumenten u toekent.
8.8 Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar aan anderen.

9. Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Voorzover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zijn noch Yourkidding noch haar leveranciers en onderaannemers aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Producten te gebruiken of hier toegang toe te verkrijgen, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, zelfs indien Yourkidding was ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.
9.2 Ongeacht enige schade die u of derden om wat voor reden dan ook eventueel lijden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schade waar hieraan gerefereerd wordt en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), is de gehele aansprakelijkheid van Yourkidding en al haar leveranciers die voortkomt uit of verbonden is aan het gebruik van de Producten beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u betaald is voor de Producten in kwestie.
9.3 Yourkidding is niet aansprakelijk voor (i) fraude aan de kant van haar werknemers en/of agenten; of (ii) bedrieglijke voorstelling aan de kant van haar werknemers en/of agenten.
9.4 Onverminderd de bovenstaande bepalingen of enige andere bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zal niets in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid van partijen voor dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit eigen nalatigheid beperken.
9.5 Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op wettelijke rechten onder het toepasselijke nationale recht.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid van de Consument
10.1 De Consument komt overeen om in de persoonlijke teksten op Producten geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken.
10.2 De Consument is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan Yourkidding doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op Yourkidding rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
10.3 De Consument zal Yourkidding vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de Consument in strijd met Artikel 10.1 en 10.2 handelt.

Artikel 11 – Overmacht
Overmacht houdt in omstandigheden die de uitvoering van Yourkiddings verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden beletten die niet binnen Yourkiddings redelijke controle vallen, waaronder begrepen late en/of vertraagde afleveringen en onvolledige afleveringen door Yourkidding veroorzaakt door omstandigheden buiten Yourkiddings redelijke controle. In een situatie van overmacht worden alle van Yourkiddings verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin Yourkidding haar verplichtingen ten gevolge van overmacht niet kan uitvoeren, langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen, dan hebben beide partijen het recht om de aankoopovereenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting is om wat voor vergoeding dan ook te betalen die voortkomt uit of verband houdt met die ontbinding.

Artikel 12 – Privacy statement
12.1 Yourkidding respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Voor de uitvoering van de Overeenkomst dient de Consument de volgende gegevens aan Yourkidding te verschaffen: naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens; Yourkidding zal de Consument op de hoogte houden van het verloop van de bestelling.
12.2 Yourkidding zal de persoonlijke gegevens van de Consument enkel gebruiken voor (direct) marketing doeleinden indien de Consument daartoe toestemming heeft gegeven.
12.3 Yourkidding zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling mits zij door een daartoe bevoegde (overheids)instelling, rechtbank of autoriteit door overlegging van de gegevens wordt verzocht. Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door en behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Artikel 13 – Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. Yourkidding gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Yourkidding in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Uw browser kan zo ingesteld worden, dat tijdens het winkelen bij Yourkidding geen cookies ontvangen worden.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
14.1 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
14.2 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geacht wordt nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. U en Yourkidding worden geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe algemene voorwaarden ter vervanging van deze ongeldige bepalingen. Deze nieuwe algemene voorwaarden worden ten aanzien van hun inhoud en effect geïnterpreteerd zo dicht mogelijk bij de originele, geschreven tekst maar wel op een manier dat er inderdaad rechten aan ontleend kunnen worden.

Artikel 15 – Geschillen
15.1 Op Overeenkomsten tussen Yourkidding en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De arrondissementsrechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen..
15.3 Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Yourkidding heeft voorgelegd. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien er nog vragen zijn over de Algemene Voorwaarden of privacy beleid van Yourkidding, kan contact met ons opgenomen worden. Onze klantenservice helpt u verder bij het verschaffen van informatie bij vragen over gegevens of bij het wijzigen van gegevens.